PL GB
 
 
:
:
Warunki korzystania

 

Regulamin korzystania z portalu WWW.COMPARABLES.PL

 

I.            Postanowienia ogólne      

1.      Wydawcą portalu o adresie WWW.COMPARABLES.PL jest Spółka Comparables Polska sp. z o.o. („COMPARABLES.PL”) z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Grzybowskiej 2/42, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy pod numerem KRS 364690, kapitał zakładowy 61 000 zł, wpłacony w całości, posiadająca NIP 521-35-78-317, REGON 142528171.

 

2.            Portal jest witryną internetową zapewniającą dostęp do bazy danych nieruchomości komercyjnych oraz bazy danych transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych położonych w Polsce („Portal”). COMPARABLES.PL świadczy usługę zbierania, usystematyzowania, przechowywania oraz prezentacji informacji dotyczących rynku wybranych nieruchomości komercyjnych w Polsce.

 

3.            Abonentem strony WWW.COMPARABLES.PL („Abonent”) może być wyłącznie osoba, które zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu, zawarła stosowną umowę ze Spółką na korzystanie z Portalu i dokonała wpłaty opłaty abonamentowej („opłata abonamentowa”).

 

4.            comparables.pl umożliwia Abonentom zapoznanie się z zawartością stron Portalu przez okres określony w umowie zawartej z Abonentem („umowa abonencka”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i umowie abonenckiej.

 

5.            Każdy Abonent otrzymuje konto na serwerze Portalu („Konto”) umożliwiające korzystanie z Portalu, w którym gromadzone są dane Abonenta oraz informacje o jego działaniach w ramach WWW.COMPARABLES.PL oraz historia przeglądanych przez Abonenta transakcji i danych udostępnianych w ramach Portalu. Zakładanie Konta odbywa się według procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i odpowiednich miejscach Portalu. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie przez Abonenta aktywnego konta e-mail.

 

II.          Zgłoszenie Abonenta

 

1.       Do rejestracji osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamierzającej korzystać z Portalu w charakterze Abonenta niezbędne jest dokonanie zgłoszenia poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym:

a.            imienia i nazwiska,

b.            danych adresowych,

c.            aktywnego adresu e-mail, który będzie służył do kontaktu,

d.            numeru PESEL,

e.            numeru telefonu kontaktowego,

f.             innych danych informacyjnych wskazanych przez COMPARABLES.PL.

 

2.       Do rejestracji podmiotu gospodarczego zamierzającego korzystać z Portalu w charakterze Abonenta niezbędne jest dokonanie zgłoszenia poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym:

a.            pełnej nazwy firmy,

b.            danych adresowych,

c.            aktywnego adresu e-mail, który będzie służył do kontaktu,

d.            numeru REGON,

e.            numeru NIP,

f.             numeru telefonu kontaktowego,

g.            innych danych informacyjnych wskazanych przez COMPARABLES.PL.

 

3.       Zgłoszenia podmiotu gospodarczego, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu podmiotu gospodarczego wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków w imieniu i na rzecz tego podmiotu.

 

4.            Zgłoszenie jest czynnością umożliwiającą rejestrację, nie powoduje udostępnienie danych Portalu, umożliwia wyłącznie czynności prowadzące do rejestracji i weryfikację podmiotu zamierzającego korzystać z Portalu w charakterze Abonenta.

 

III.       Rejestracja Abonenta i aktywacja konta Abonenta

 

1.            Do pełnej rejestracji w Portalu WWW.COMPARABLES.PL konieczne jest wypełnienie odpowiedniego pola w formularzu wraz z zaznaczeniem pól z odpowiednimi informacjami otrzymanymi po założeniu konta.

 

2.            Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na adres e-mail Abonenta zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia dokonania zapłaty opłaty abonamentowej. Zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie przesłana pocztą na adres korespondencyjny wskazany przez Abonenta. Z chwilą potwierdzenia otrzymania zapłaty opłaty abonamentowej dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Abonentem a COMPARABLES.PL, której przedmiotem są usługi świadczone przez COMPARABLES.PL w ramach WWW.COMPARABLES.PL, na warunkach określonych w Regulaminie i umowie abonenckiej.

 

3.            W wyniku prawidłowej rejestracji WWW.COMPARABLES.PL tworzy dla Abonenta Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Abonent uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w WWW.COMPARABLES.PL nazwy i ustaleniu hasła. Konto zawiera dane Abonenta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym.

 

4             WWW.COMPARABLES.PL może uzależnić rejestrację lub korzystanie ze strony  WWW.COMPARABLES.PL od uwiarygodnienia danych Abonenta. WWW.COMPARABLES.PL zastrzega sobie prawo wstrzymania pełnej rejestracji Konta w przypadku niezgodności danych w przelewie opłaty abonamentowej z danymi podanymi podczas rejestracji Konta do czasu wyjaśnienia niezgodności.

 

5.            Abonent w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez WWW.COMPARABLES.PL (o ile Umowa nie istnieją inne ustalenia umowne) musi dokonać przelewu rocznej opłaty abonamentowej. Opłata pobierana jest w ramach okresów rozliczeniowych obejmujących rok kalendarzowy. Po upływie każdego okresu rozliczeniowego Abonent powiadamiany jest automatycznie o konieczności uregulowania kolejnej opłaty abonamentowej. Od momentu wysłania takiej informacji Abonent ma 14 dni na uregulowanie należności, w przypadku nieuregulowania należności w terminie Konto Abonenta zostaje zablokowane a umowa abonencka przestaje wiązać Strony.

 

6.            Abonent może korzystać z dostępu do Portalu poprzez jeden przyporządkowany adres IP.

 

7.            WWW.COMPARABLES.PL zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez WWW.COMPARABLES.PL w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. WWW.COMPARABLES.PL może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Abonenta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta lub od wyjaśnienia wątpliwości w zakresie korzystania przyporządkowanego Abonentowi adresu IP.

 

8.            W przypadku, gdy Abonentem jest konsument w rozumieniu art. 22(1) ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w terminie 10 dni od zawarcia umowy Abonent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Abonentowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek aktywność w ramach Konta Abonenta

 

IV        Odpowiedzialność Abonenta

 

1.            Abonentowi nie wolno korzystać z Kont innych podmiotów oraz udostępniać swojego Konta innym podmiotom.

 

2.            Abonent powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. W przypadku powzięcia informacji o ujawnieniu hasła przez inne podmioty, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie WWW.COMPARABLES.PL. Abonent ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane z Konta Abonenta do chwili zablokowania konta przez WWW.COMPARABLES.PL dokonanego na skutek powiadomienia.

 

3.            Konto Abonenta jest niezbywalne. W szczególnych przypadkach WWW.COMPARABLES.PL może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przeniesienie Konta na inny podmiot.

 

4.            Abonent zobowiązuje się nie działać na szkodę WWW.COMPARABLES.PL, w tym w szczególności nie wykorzystywać danych zawartych na stronach Portalu do tworzenia innych baz danych, w tym baz działających na zasadach podobnych do Portalu lub innych działających na rynku nieruchomości w Polsce i za granicą. 

 

5.            WWW.COMPARABLES.PL może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Abonenta w przypadku, gdy działania Abonenta naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię WWW.COMPARABLES.PL w inny sposób szkodzą WWW.COMPARABLES.PL bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w punkcie II. Niezależnie od zawieszenia Konta Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem WWW.COMPARABLES.PL

 

6.            W przypadku złamania Regulaminu Abonent może zostać pozbawiony dostępu do stron Portalu, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty abonamentowej lub jej części, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Niezależnie od pozbawienia dostępu do portalu, WWW.COMPARABLES.PL może zadąć od Abonenta zapłaty kar umownych określonych w umowie abonenckiej.

 

7.            Konto zawiera dane Abonenta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Abonent jest zobowiązany do zaktualizowania danych za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie WWW.COMPARABLES.PL.

 

V         Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności WWW.COMPARABLES.PL

 

1.            Strona WWW.COMPARABLES.PL ma charakter informacyjny, służy prezentacji zawartości treści zawartych w Portalu.

 

2.            WWW.COMPARABLES.PL nie jest stroną transakcji pomiędzy Abonentem a podmiotami, których dane znajdują się w Portalu. WWW.COMPARABLES.PL nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Abonenta i za następstwa działań podjętych przez Abonentów oraz osoby trzecie.

 

3.            Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które WWW.COMPARABLES.PL uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy nieujawnionych okoliczności leżących poza kontrolą WWW.COMPARABLES.PL, WWW.COMPARABLES.PL nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, przydatność i kompletność danych i informacji dla określonych działań Abonentów.

 

4.            Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi wyłącznie Abonent. WWW.COMPARABLES.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Abonentów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

 

5.            WWW.COMPARABLES.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek reklamy osób trzecich znajdujące się na stronach Portalu. 

 

VI        Własność intelektualna

 

1.            Autorskie prawa majątkowe do Portalu i jego elementów, w tym treści, fotografii oraz elementów graficznych, a także układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują WWW.COMPARABLES.PL

 

2.            Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, aplikacji i baz danych oraz innych elementów Portalu, nie oznacza nabycia przez Abonentów jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

a)            wykorzystywanie przez Abonentów elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących WWW.COMPARABLES.PL za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą uzyskaną od WWW.COMPARABLES.PL

b)            dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób elementów Portalu, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie danych do modyfikacji jest możliwe poprzez formularz kontaktowy i zgłoszenie uaktualnienia rekordu w bazie

c)            rozpowszechnianie pobranych materiałów także w celach informacyjnych w publicznych i prywatnych sieciach informatycznych, w Internecie, w prasie, radio, telewizji lub w inny sposób, aby umożliwić dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie

d)            pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w części.

 

3.            Żadna z informacji znajdujących się na stronach Portalu nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody WWW.COMPARABLES.PL. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów zawartych na stronach Portalu mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. 

 

4.            Wszelkie umieszczone na stronie www.WWW.COMPARABLES.PL nazwy handlowe stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą WWW.COMPARABLES.PL. Wykorzystywanie znaków towarowych WWW.COMPARABLES.PL i osób trzecich umieszczających treści reklamowe, bez wcześniej uzyskanej zgody jest ściśle zabronione.

 

VII      Postanowienia końcowe

1.            WWW.COMPARABLES.PL ma prawo do zmiany, bądź wycofania części bądź całości treści zawartej na stronach Portalu bez wcześniejszego informowania Abonenta. 

2.            WWW.COMPARABLES.PL zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania.

3.            Podane przez Abonentów dane osobowe WWW.COMPARABLES.PL zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

4.            WWW.COMPARABLES.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili przez publikację zmian Regulaminu na stronach portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez WWW.COMPARABLES.PL lub z chwilą publikacji na stronie www. WWW.COMPARABLES.PL.

 

5.            Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2011 roku.